Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter engelskans ”General Data Protection Regulation”, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter den nu gällande lagen som reglerar personuppgiftsbehandling, det vill säga Personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter.

Förordningen syftar bland annat till att:

* Stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används

* Underlätta för näringslivet genom att förenkla regelverken på den digitala gemensamma marknaden

* Få organisationer att ta ansvar för hur de behandlar personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

En behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling oberoende av om den sker automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning och radering.

Varför hanterar Svensk Värdepappersservice personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas till Energia Capital AB, 556784-7875, (”Energia”), som är personuppgiftsansvarig, kommer att samlas in, behandlas och lagras av Energia för att bolaget ska kunna förbereda, tillhandahålla och administrera produkter och tjänster till dig som kund samt fullgöra ingångna avtal. Det är det grundläggande ändamålet med vår behandling av personuppgifter och uppgifterna behövs för att Energia ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Energia även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via Statens person- och adressregister (SPAR).

Energia måste också följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:

* Kontrollera och verifiera din identitet

* Följa upp och analysera dina transaktioner för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott

* Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till rådgivning om värdepapper, försäkringsförmedling eller portföljförvaltning

* Rapportera till myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen

För oss på Energia är det viktigt att behandla personuppgifter med största omsorg. Därför välkomnar vi den nya förordningen, eftersom den stärker våra kunders ställning och deras rättigheter till sina egna uppgifter.

Som rådgivare och försäkringsförmedlare är vi beroende av våra kunders förtroende att Energia kan hantera och skydda kundernas uppgifter. Först då kan vi erbjuda tjänster och råd som är anpassade till varje individs speciella behov. Vi värnar om detta förtroende.

Vilka personuppgifter hanterar Energia?

De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier (med exempel inom parentes):

* Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter, ID-nummer)

* Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA)

* Avtal (all typ av information kopplad till avtal såsom kund-, rådgivnings- och portföljförvaltningsavtal, försäkringsansökningar samt fullmakter)

* Finansiella transaktioner (Värdepappersaffärer)?indirekt via inlogg nordnet, danica, brokerwebb

* Kommunikation (via brev och E-post)

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du vill ingå ett avtal om portföljförvaltning, försäkring eller rådgiven depå, eller när vi tar emot och vidarebefordrar en order om köp eller försäljning av värdepapper.

Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha eller som olika lagar eller myndighetsbeslut kräver att vi samlar in.

Vem delar vi dina uppgifter med?

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning, som vi har avtal med.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter är:

* Till Svensk Värdepappersservice AB org nr: 556324-5447 som vi är anknutet ombud till när vi utför ett tjänst/uppdrag för dig (depåöppningshandlingar, vidarebefordran av order)

* Till produktbolag, t ex Strukturinvest, när du köper eller säljer finansiella instrument

* Till försäkringsbolag, t ex Folksam, när du köper eller återköper en försäkring

* Till ekonomikonsult, Checkat, för avstämningsunderlag avseende förmedlade ordrar/tjänster

* Till IT konsult, Checkat, för utskick av månadsbrev

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter.

Om du avslutar en produkt eller tjänst hos Energia behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under en viss tid. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i minst fem år och högst tio år för att uppfylla regler kring penningtvätt.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

* Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter om dig som vi hanterar. Om du önskar sådan information kontaktar du oss enklast via info@energiacapital.se

* Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammas på det. Kontakta oss på info@energiacapital.se om vi behöver korrigera felaktiga personuppgifter om dig

* Du kan begära radering eller en begränsning av behandlingen av dina uppgifter under vissa förutsättningar

Mer information

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@energiacapital.se eller ringa oss på 011-3330100.

Du kan också kontakta vår klagomålsansvarige eller tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till vår klagomålsansvarig här och till tillsynsmyndigheten på www.datainspektionen.se.